DESPRE NOI

Asociaţia Grupul de Acţiune Locală "Bucovina de Munte" are ca scop principal sprijinirea dezvoltării comunităţilor prin identificarea nevoilor locale şi promovarea cooperării în vederea soluţionării acestora într-un mod cât mai eficient. Mai exact, Asociaţia doreşte să acceseze fonduri europene pentru dezvoltarea microregiunii, crearea unor noi locuri de muncă şi îmbunătăţirea vieţii rurale prin aprobarea şi implementarea unor proiecte în această zonă.

Dimineți de primăvară în Bucovina
Înserare în Munții Rarău
Pasul Mestecăniș

Se poate spune că asociaţia Grupul de Acţiune Locală "Bucovina de Munte" reprezintă o şansă pentru dezvoltarea durabilă a acestei microregiuni, o şansă reală şi accesibilă tuturor cetăţenilor din această comunitate locală.

Implicarea actorilor locali în dezvoltarea propriei zone contribuie la realizarea unei dezvoltări dinamice, sprijinită de o strategie de dezvoltare locală elaborată şi implementată local şi administrată de reprezentanţi ai GAL-ului, care vor reprezenta interlocutorii populaţiei din teritoriu. Având în vedere dezideratul realizării unei strategii de dezvoltare coerente, la nivelul anului 2011 a luat fiinţă Grupul de Acţiune Locală Bucovina de Munte din judeţul Suceava, ce a implementat în perioada 2012-2015 Planul de Dezvoltare Locală, prin care s-au finanțat un număr de 45 proiecte, în valoare totală de 2.832.678 euro.

In prezent, pentru perioada de programare 2016-2020, Parteneriatul este constituit din:

10 comune: Breaza, Frumosu, Fundu Moldovei, Izvoarele Sucevei, Moldova Suliţa, Moldoviţa, Pojorâta, Sadova, Vama şi Vatra Moldoviţei;
• Consiliul Judeţean Suceava și Ocolul Silvic Pojorâta;
• 49 societăţi comerciale și cooperative agricole – sectorul privat;
• 12 asociaţii – societatea civilă.

TERITORIU

Teritoriul GAL Bucovina de Munte este situat în Regiunea de Dezvoltare Nord-Est, respectiv în judeţul Suceava. Are o suprafaţă de 1.359 km2, reprezentând 15,86% din suprafaţa totală a judeţului Suceava şi 3,69% din cea a Regiunii de Dezvoltare Nord - Est.Teritoriul micro-regiunii Bucovina de Munte este continuu și omogen constituit din 10 comune situate în zona nord-centrală a județului Suceava, învecinându-se cu Ucraina în partea de nord și cu alte comune județul Suceava, atât în partea de est, sud și vest.

Teritoriu:

Omogen, constituit din 10 unităţi administrative din mediului rural unitare atât din punct de vedere geografic cât şi economic şi social;
Cadrul natural nepoluat al micro-regiunii este atractiv pentru turism;
Relieful micro-regiunii Bucovina de Munte face parte din categoria munţilor joşi;
Vegetaţia și relieful contribuie la conturarea imaginii de ansamblu a zonei Bucovina de Munte;
Pădurile şi pajiştile ocupă 95,61% din teritoriu, procent prin care micro-regiunea Bucovina de Munte este una  din cele mai întinse domenii forestiere ale ţării;
Micro-regiunea se bucură de numeroase rezervaţii şi monumente ale naturii;
Infrastructura de baza din micro-regiune este slab dezvoltată;
Accesibilitatea şi conectivitatea cu restul tării prezintă deficienţe;
Teritoriul zonei Bucovina de Munte se încadrează în Zona Montană Defavorizată.

MISIUNE & MEMBRI

Misiunea Asociației Grup de Acțiune Locală ”Bucovina de Munte” este ”Dezvoltarea şi afirmarea identităţii teritoriale locale a micro-regiunii „Bucovina de Munte” prin valorificarea potenţialului său natural, agricol, turistic - cultural și creșterea competitivității economice locale”.

Structura parteneriatului din punct de vedere a teritoriului este aceeași cu cea din perioada precedentă. Astfel, parteneriatul este constituit din:

Parteneri publici:

 10 comune din judeţul Suceava, respectiv: Breaza, Frumosu, Fundu Moldovei, Izvoarele Sucevei, Moldova Suliţa, Moldoviţa, Pojorâta, Sadova, Vama şi Vatra Moldoviţei;
 Ocolul Silvic Pojorâta;
 Consiliul Judetean Suceava.

Parteneri din sectorul privat:

 49 societăţi comerciale și cooperative agricole;

Parteneri ai societății civile și O.N.G.-uri:

 12 asociaţii și fundații.

Principalele caracteristici ale parteneriatului:

 16,44 % din parteneri sunt din mediul public;
 67,12 % din parteneri sunt din mediul privat;
 16,44 % din parteneri sunt ONG-uri şi societatea civilă;

Parteneriatul astfel contituit contribuie la o dezvoltare unitară și durabilă a micro-regiunii ”Bucovina de Munte” în mai multe sectoare prin implicarea acestora, ținând cont de faptul că noua structură acoperă cele mai importante domenii relevante de interes din cadrul teritoriului.

CONSILIUL DIRECTOR

La nivelul Grupului de Acțiune Locală ”Bucovina de Munte”, Consiliul Director este alcătuit din:

Președinte;
3 Vicepreședinți;
16 Membri;
Secretar.

Consiliul Director este compus din următorii membri:

Parteneri Publici

Comuna Breaza
Comuna Frumosu
Comuna Fundu Moldovei
Comuna Izvoarele Sucevei
Comuna Moldova Sulița
Comuna Moldovița
Comuna Pojorâta
Comuna Sadova
Comuna Vama
Comuna Vatra Moldoviței

Parteneri Privați

Cipeliuc Ștefania I.I.
Foring SRL
Favorit SRL
Izvorașul SRL
Harasemciuc Vasile PFA
Iasinovschi Petru I.I.
Porlega Mihaela I.I.
Alex-Ela SRL
Davjohnaly SRL
Balmoș B. Iuliana-Felicia I.I.
Siblei Anghel-Nicolae I.I.

ECHIPA TEHNICĂ

Echipa tehnică este alcătuită din:

Oana Mihalea Lehaci - manager
Monica Marilena Prundean - expert verificare și selecție proiecte
Daniel Viorel Coca - expert monitorizare și verificare cereri de plată
Alina Crețu - responsabil animarea teritoriului
Lăcrămioara Herlea - responsabil financiar

COMITETUL DE SELECȚIE

Componența Comitetului de Selecție a Proiectelor (CSP):

Parteneri Privați (66,66%)

SC Deliștef SRL - membru în CS - societate comercială
SC Bio Turism SRL - membru în CS - societate comercială
SC Daif SRL - membru în CS - societate comercială
SC Ambis SRL - membru în CS - societate comercială
SC Casa Bianca SRL - membru în CS - societate comercială
SC CID Turism SRL - membru în CS - societate comercială
SC Oticonst SRL - membru în CS - societate comercială
SC Best Cows SRL - membru în CS - societate comercială
SC Grup Construct Colacu SRL - membru în CS - societate comercială
I.I. Balabasciuc Angelica - supleant în CS - intreprindere individuală
I.I. Chichifoi Lucian Ioan - supleant în CS - intreprindere individuală
Lazar M. Dorel I.I. - supleant în CS - intreprindere individuală

Societate Civilă (33,34%)

Asociația de turism ”Obcinele Bucovinei” - membru în CS - ONG
Asociația Club Sportiv Bucovina Pojorîta - membru în CS - ONG
Asociația Plaiurile Pojorîtei - membru în CS - ONG
Asociația Sporivă "Phoenix" - supleant în CS - ONG
Asociația ”Patronatul județean al femeilor de afaceri din Întreprinderile mici și mijlocii” Suceava - supleant în CS - ONG
Asociația Casa Europei Vama - supleant în CS - ONG

COMITETUL DE CONTESTAȚIE

Componența Comitetului de Soluționare a Contestațiilor(CSC):

Fundația umanitară Geana Vama - ONG - membru
Asociația crescătorilor de animale ”Alunu Măgurele” - ONG - membru
Asociația crescătorilor de animale Alpina Fundu Moldovei - ONG - membru

COMITETUL DE MONITORIZARE

Comitetul de monitorizare este constituit din 5 membrii, persoane nominalizate din rândul membrilor Consiliului Director al GAL. Comitetul de monitorizare are următoarele atribuții legate de monitorizarea, evaluarea și controlul implementării Strategiei de Dezvoltare Locală:
elaborarea Planului de evaluare a SDL a Gal Bucovina de munte;
analiza periodică a progresului înregistrat privind atingerea obiectivelor generale/specifice ale strategiei;
analiza rapoartelor de implementare întocmite de către echipa de implementare a SDL;
întocmirea periodică de rapoarte de monitorizare ca parte a Planului de evaluare.

De asemenea, pe lângă această monitorizare internă este realizată şi monitorizare externă de către AFIR și CDRJ. Controlul rezultatelor implementării SDL se realizează de către Compartimentul de Dezvoltare Rurală Județean Suceava (CDRJ) şi AFIR Suceava.

CONTACT

Ne puteți contacta folosind formularul de mai jos sau puteți accesa o listă completă de contacte relevante.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form

Grupul de Acțiune Locală Bucovina de Munte
Sediu social: Comuna Pojorâta, Sat Pojorâta, nr.17, Cod Poștal: 727440
Punct de lucru: Câmpulung Moldovenesc, str. Calea Transilvaniei, nr. 36, Cod Postal: 725100

PROGRAM

Program de lucru, luni-vineri: 08.00-20.30
Program de lucru cu publicul: luni-vineri: 10.00-14.00

E-mail: galbucovinademunte@yahoo.ro
Telefon fix / fax: +40 230 706 957